De Driemaster
speciaal basisonderwijs
in Bergen op Zoom

Speciaal basisonderwijs

Onze school is een SBO-school, een school voor speciaal basisonderwijs. We hebben dezelfde vakken als in het reguliere basisonderwijs, gebruiken dezelfde methodes (maar dan een speciale versie met extra materialen) en moeten voldoen aan dezelfde Inspectie-eisen als een reguliere basisschool. Om het half jaar wordt de ontwikkeling van uw kind opnieuw in kaart gebracht, worden doelen gesteld, en volgt er een aanbod waarin belemmerende en beschermende factoren in beeld gebracht worden, evenals de onderwijsbehoeften.

Rust

Rust is één van de belangrijkste factoren in de onderwijzende sfeer. Er zal dan ook altijd getracht worden rust en orde te bereiken binnen de school. Natuurlijk zijn er momenten waarop het niet per se stil hoeft te zijn. Ook met betrekking tot de uitstraling bewaken we de rust. We proberen het aantal prikkels voor de kinderen te minimaliseren. Tijdens vieringen zijn de activiteiten minder uitbundig dan op een reguliere basisschool en wordt er altijd een alternatief geboden aan kinderen die moeite hebben met afwijkende activiteiten.

STAM- EN NIVEAUGROEPEN

Het onderwijs op de Driemaster wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Daarom hebben we er als school voor gekozen om niet te werken met een leerstofjaarklassensysteem. We werken met een systeem van stam- en niveaugroepen. Als een kind op de Driemaster wordt aangemeld, delen we het in in een stamgroep op basis van leeftijd, CITO-resultaten (waarbij het niveau op het gebied van begrijpend lezen doorslaggevend kan zijn), intelligentie (voor zover bekend), taalontwikkeling, motivatie, geheugen en aandacht/ concentratie. Het rooster is voor vrijwel alle groepen zo op elkaar afgestemd dat alle groepen op vaste tijden technisch lezen, rekenen en spelling hebben. Uw kind gaat op deze momenten naar de niveaugroep die aansluit bij zijn of haar niveau.

BEWEGINGSONDERWIJS

Kinderen met leerproblemen in het speciaal basisonderwijs hebben geregeld ook minder goede grove motorische vaardigheden dan leeftijdgenootjes in het reguliere onderwijs. Op de Driemaster worden de lessen bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht, opgeleid aan het ALO. Leerprestaties zijn belangrijk, maar bovenal hechten we veel waarde aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs gebeurt veel, zowel verbaal als non- verbaal. Er zijn veel regels, maar juist ook ongeschreven regels tijdens een spelsituatie.

Naast fysieke vaardigheden ligt op de Driemaster dan ook de nadruk op het bespreken van zaken die voorkomen in deze spelsituaties. Denk aan samenwerken en elkaar helpen, op je beurt wachten, omgaan met uitgestelde aandacht, omgaan met verliezen, rekening houden met elkaar en leren doseren (van kracht maar ook van emotie).

De principes van Rots en Water zijn geïntegreerd in onze lessen bewegingsonderwijs. De ‘regels’ die de kinderen leren kunnen ze buiten op het schoolplein in de praktijk brengen op het speciaal daarvoor aangelegde stoeiveldje!

Zorg

Zoals eerder omschreven worden de groepen samengesteld op basis van leeftijd, niveau en onderwijsbehoeften. Daarnaast is er de mogelijkheid voor alle kinderen om te lezen, rekenen of spellen op een ander niveau als dit nodig is. Mocht de ontwikkeling van het kind meer nodig hebben dan dat wat in de groep geboden wordt, dan kan extra zorg buiten de groep ingezet worden. Dit kan een remedial teacher zijn, een sova-trainer, logopediste, gedragsspecialist, fysiotherapeut of andere opgeleide specialisten. Ook vindt pre-teaching en re-teaching plaats. Een groot voordeel hiervan is dat onderzoek, screening, behandeling en begeleiding op school, onder schooltijd en door een medewerker van de school uitgevoerd kan worden.

SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

Ook op Driemaster hebben we schoolreisjes, kampen, sportdagen, een musical en vieringen rond Kerst, Pasen, Carnaval en Sinterklaas. Als het weer het toelaat hebben we in de wintermaanden een sleehelling en een ijsbaan waar de kinderen zich heerlijk kunnen vermaken!
Iedere klas heeft een eigen, flinke boekenkast met boeken die aansluiten bij het leesniveau én de belevingswereld van de kinderen. We hebben boekenbeurten en boekenpromotie om het lezen actief onder de aandacht te brengen.
Voor het vak cultuureducatie maken we gebruik van het aanbod van Cumenu in Bergen op Zoom. Alle groepen maken kennis met diverse kunst- en cultuuronderdelen. Zo gaan leerlingen bijvoorbeeld naar een theatervoorstelling of een muziekuitvoering, komen er kunstenaars op school of krijgen de kinderen djembélessen of danslessen.
Vlakbij onze school zit een natuurterrein, Kiek in de pot, waar we natuurlessen geven en bij De Binnenschelde in de wijk Bergse Plaat. Daarnaast kunnen we gebruik maken van het aanbod van het Natuurpodium in Bergen op Zoom.