Betrokkenheid
van ouders
en leerlingen

BETROKKENHEID IS BELANGRIJK

Bij De Driemaster juichen we iedere vorm van betrokkenheid van ouders en leerlingen van harte toe. Wij betrekken ouders daarom graag bij de beslissingen die we nemen en trajecten die we lopen. Om de ouderbetrokkenheid te verhogen, organiseren wij regelmatig ouderavonden waarbij we ouders vragen om mee te denken. Naast de ouderavonden zijn er ook regelmatig ouder-kind-gesprekken, waarbij we de resultaten en groei bespreken. Verder wordt af en toe hulp gevraagd vanuit de klassen of vanuit de oudervereniging voor bijvoorbeeld vervoer.

Een week na de plaatsing van een kind op de Driemaster worden de ouders gebeld om te vragen hoe het kind die week ervaren heeft, hoe het thuis is gekomen etc. De weken erna wordt een groeidocument opgesteld. Zodra dit document is opgesteld, na zo’n 8 tot 10 weken, vindt een huisbezoek plaats. Tijdens het huisbezoek wordt het groeidocument met ouders besproken en ondertekend. Aan het begin van het schooljaar worden ouders op de hoogte gesteld van de activiteiten op school en maken zij kennis met de leerkracht(en).

COMMUNICATIE VIA SOCIAL SCHOOLS

Vier keer per jaar zijn er oudergesprekken. Uiteraard kunnen ouders altijd een gesprek aanvragen bij de leerkracht of de leerkracht mailen. De leerkracht is immers het eerste aanspreekpunt. Via ons ouderportal Social Schools wordt alle belangrijke informatie met ouders gedeeld. Indien wenselijk kan uiteraard ook een gesprek met de directie aangevraagd worden. Vaak gaat het dan over organisatorische zaken, verlof of over speciale zorg.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Op de Driemaster is een MR. De MR heeft advies en/of instemmingsrecht. In de MR zitten vertegenwoordigers vanuit de ouders en vertegenwoordigers vanuit het team. De MR vergadert iedere 6 weken en bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten van de school. Bij een deel van de vergadering is de directie aanwezig.

De MR overlegt met de directie en schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:

  • De verdeling en de besteding van de financiële middelen van de school.
  • Vaststelling of wijziging van het beleid over voorzieningen voor leerlingen.
  • Vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid.
  • Vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding.

OUDERPANEL

Het ouderpanel fungeert als een klankbord voor de directie. Daarom zal er het komende schooljaar aan u gevraagd worden, welke ouders mee willen denken over onderwerpen, waar we uw mening over willen weten. U wordt daar, dan middels de ouderinfo van op de hoogte gebracht.

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Op onze school bestaat geen activiteitencommissie. Toch zullen we u als ouders benaderen, om daar waar mogelijk te ondersteunen bij activiteiten op, of rond de school.

Middels de ouderinfo zullen we u op de hoogte houden van de activiteiten en daar waar nodig vragen om te komen helpen.

HULP VAN OUDERS

Iedere vorm van hulp van de ouders binnen de school juichen we van harte toe. Naast de inbreng in de ouderraad, het ouderpanel en de MR is een aantal ouders behulpzaam bij diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen.

Als school zetten we ouders bewust niet in als leesouder, biebouder of computerouder. Teveel verschillende gezichten in de klas verstoort namelijk de rust, voorspelbaarheid en structuur voor de kinderen.