SBO De Driemaster
opent kansen!

WELKOM BIJ DE DRIEMASTER

De Driemaster is een katholieke school voor speciaal basisonderwijs. Veel leerlingen die op de Driemaster komen, hebben een stagnatie in de ontwikkeling, een negatief zelfbeeld, verminderd welbevinden en (te) weinig succeservaringen. De missie van de Driemaster is om hen nieuwe kansen te bieden. We zijn gericht op het vergroten van de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind.

We willen een school zijn waar kinderen zich goed voelen en uitgedaagd worden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en zich voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de maatschappij. Hierbij gaan we steeds uit van het individuele kind en van wat het kind kan. Ons onderwijs heeft als doel de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Dit geldt voor zowel de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling als de ontwikkeling van creativiteit, vaardigheden en kennis. Wij willen kinderen een hoopvol perspectief op de samenleving bieden, door aandacht te besteden aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema’s en het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid. Onze kernwaarden zijn dan ook: zelfontplooiing, zelfverantwoordelijkheid, respect en maatwerk.

DE DRIEMASTER IN HET KORT

  • We zetten op de Driemaster sterk in op sociale relaties. Kinderen voelen zich bij ons geen uitzondering: ze weten dat ieder kind wel iets moeilijk vindt.
  • Op de Driemaster hebben we kleine klassen. De klassen zijn ingedeeld op basis van leeftijd, niveau en onderwijsbehoeften.
  • We houden van korte lijntjes. Per kind is er één ondersteuningsplan. Wel zo overzichtelijk voor ouders.
  • Opleidingen en bijscholing van onze leerkrachten worden ingegeven door wat de leerlingen nodig hebben.
  • De Driemaster heeft diverse specialisten om uw kind te helpen en te ondersteunen. Ook zijn er specifieke specialisten die naar de Driemaster komen zodat uw kind daar onder schooltijd naar toe kan.

DE DRIEMASTER BASISONDERWIJS

De opdracht aan ons als school is om goed onderwijs te geven en een veilige omgeving te bieden, een plaats waar je mag zijn wie je bent. Maatwerk is hierbij ons uitgangspunt!
We kijken naar het niveau van uw kind en dat wat uw kind nodig heeft om verder te kunnen ontwikkelen. Op basis hiervan formeren we de groepen. Daarnaast werken we in niveaugroepen voor de vakken technisch lezen, rekenen en spelling, zodat het onderwijsaanbod steeds aansluit bij wat uw kind nodig heeft.
Verder speelt een grote rol dat uw kind zich niet in een uitzonderingspositie geplaatst voelt. Op de Driemaster zitten immers alleen kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes. Onze pijlers zijn de basisbehoeften van onze leerlingen: de behoefte aan competentie zodat de leerling ergens trots op kan zijn. De behoefte aan autonomie waarbij de leerling iets kan zonder daarbij hulp van anderen nodig te hebben. En de behoefte aan sociale relaties: de leerling hoort ergens bij en wordt gewaardeerd.

KINDEROPVANG

De Driemaster is een regionale school en heeft geen eigen kinderopvangmogelijkheden. Kinderen van onze school maken gebruik van kinderopvang in hun eigen woonplaats of gaan bijvoorbeeld naar een zorgboerderij in Bergen op Zoom of daarbuiten.

OVERBLIJVEN (TSO)

Omdat de meeste kinderen met een (taxi)bus naar school komen, blijven vrijwel alle kinderen op de Driemaster over. Het overblijven gebeurt in de eigen klas met veelal de eigen leerkracht. Dit is een bewuste keuze omdat dit de kinderen het meest rust biedt. De kinderen krijgen eigen eten en drinken mee.